نام :بلوط 

لقب :دردسر ساز 

شغل :مردم آزاری 

تحصیلات :دکتری کرم ریختن 

سن : هزار و اندی 

متولد : مریخ 

:)))